Smlouva o prodeji na dálku

ČLÁNEK 1 - STRANY

PRODEJCE
Obchodní název:


Adresa :
Telefon : 
E-mailem :

PŘIJÍMAČ

Jméno a příjmení :

Adresa : 
Telefon :

 E-mailem :

ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT A OBLAST PŮSOBNOSTI DOHODY

Tato smlouva o prodeji na dálku („smlouva“) byla vypracována v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a nařízením o smlouvách na dálku. Strany této dohody přijímají a prohlašují, že znají a rozumějí svým povinnostem a odpovědnostem vyplývajícím ze zákona o ochraně spotřebitele a nařízení o smlouvách uzavřených na dálku podle této dohody. Předmětem této smlouvy je prodej a dodání zboží / služeb s kvalifikací specifikovanými ve smlouvě, které si kupující elektronicky objednal pro nákup produktů prodávajícího prostřednictvím www.inovastil.com nebo doménových jmen spojených s poskytovanou službou („Webové stránky“) společnosti Inovastil. V souladu s ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele a nařízení o smlouvách uzavřených na dálku jsou určována práva a povinnosti stran.

Uzavření této smlouvy nebude bránit plnění ustanovení dohod o členství na webových stránkách uzavřených stranami se společností Inovastil samostatně a strany přijímají a prohlašují, že společnost Inovastil není žádným způsobem stranou při prodeji produktu podléhajícího tomuto A že nemá žádnou odpovědnost a závazek ohledně plnění povinností stran podle této smlouvy.

ČLÁNEK 3 - ZÁKLADNÍ KVALITA A CENA SMLUVNÍHO ZBOŽÍ

Typ a typ produktu / produktů, množství, značka / model, barva a prodejní cena a informace o dodání včetně daní jsou následující:

Způsob a plán platby: Prostřednictvím online virtuální POS aplikace s .......... bankovní kreditní kartou .... měsíc .... (písemně .............. . ...............................) TL měsíční platba / hotovost ........... TL Způsob platby

Přijatý rozdíl v splatnosti: .......

Úroková sazba použitá při výpočtu rozdílu splatnosti:% ...

Zásilky začnou do 3 pracovních dnů od objednávky. Zásilka bude dokončena do (7) pracovních dnů.

Doručovací adresa:
Osoby, které mají být doručeny:
jeden.
2. místo
Fakturační adresa:

ČLÁNEK 4 - DORUČENÍ A ZPŮSOB DORUČENÍ ZBOŽÍ

Smlouva vstupuje v platnost schválením kupujícím a je realizována dodáním zboží / služeb zakoupených kupujícím od prodávajícího kupujícímu. Zboží / služby budou osobě doručeny na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři a v této smlouvě.

ČLÁNEK 5 - NÁKLADY NA DORUČENÍ A VÝKONNOST

Náklady na dodání zboží / služeb náleží kupujícímu. Pokud prodávající na svých webových stránkách prohlásil, že bude hradit poplatek za doručení, bude náklady na doručení nést prodávající. Dodání zboží; Provádí se ve slíbené době poté, co jsou k dispozici akcie prodejce a je provedena platba. Prodávající dodá zboží / služby do 30 (třiceti) dnů od objednání zboží / služby kupujícím a vyhrazuje si právo na prodloužení dalších 10 (deseti) dnů v této lhůtě písemným oznámením. Pokud z jakéhokoli důvodu kupující nezaplatí poplatek za zboží / služby nebo je platba zrušena v bankovních záznamech, má se za to, že prodávající je osvobozen od povinnosti dodat zboží / služby.

ČLÁNEK 6 - PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY KUPUJÍCÍHO

Kupující prohlašuje, že si přečetl předběžné informace nahrané prodávajícím týkající se základních charakteristik, prodejní ceny, způsobu platby a dodání smluvního produktu na webových stránkách a že poskytl nezbytné potvrzení v elektronickém prostředí. Kupující jako spotřebitelé mohou doručovat své žádosti a stížnosti prostřednictvím kanálů poskytnutých výše uvedenými kontaktními údaji prodejce.

Elektronickým potvrzením této smlouvy a formuláře předběžných informací kupující potvrdil, že získal správné a úplné informace o adrese, kterou má spotřebitel před prodávajícím před uzavřením smluv uzavřených na dálku, základní vlastnosti objednaného zboží produktů, cena produktů včetně daní a informace o platbě a doručení.

Poškozené, rozbité, roztrhané obaly atd., Které zkontrolují Smluvní zboží / Službu dříve, než je obdrží Kupující. V případě převzetí poškozeného a vadného Zboží / Služby od nákladní společnosti nese odpovědnost výhradně jeho. Zboží / služby přijaté kupujícím od úředníka nákladní společnosti budou považovány za nepoškozené a neporušené. Odpovědnost a škody na zboží / službách po dodání náleží kupujícímu. Pokud příslušná banka nebo finanční instituce nezaplatí prodávajícímu cenu zboží / služeb z důvodu nespravedlivého nebo protiprávního použití kreditní karty kupujícího neoprávněnými osobami, nikoli zaviněním kupujícího, po dodání zboží / Služby jsou povinny vrátit Zboží / Služby Prodávajícímu do 3 (tří) dnů, pokud V tomto případě náklady na doručení náleží kupujícímu.

ČLÁNEK 7 - PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY PRODEJCE

Prodávající je odpovědný za dodání zboží / služeb, které jsou předmětem smlouvy, kupujícímu v souladu s právními předpisy pro spotřebitele, neporušené, úplné, v souladu s kvalifikacemi uvedenými v objednávce a se záručními dokumenty a případnými uživatelskými příručkami. Pokud Prodávající nemůže dodat produkt, který je předmětem smlouvy, ve lhůtě z důvodu vyšší moci nebo mimořádných okolností, které brání přepravě, je povinen to co nejdříve informovat Kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za nepřijetí dodávky.

ČLÁNEK 8 - PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

Kupující má právo odstoupit od smlouvy odmítnutím zboží nebo služeb do 7 (sedmi) dnů ode dne přijetí nebo podpisu smlouvy bez jakékoli právní či trestní odpovědnosti a bez udání důvodu a že Prodávající převezme zboží zpět ode dne, kdy oznámení o odstoupení dorazí k prodejci. Oznámení o právu na odstoupení a další oznámení týkající se smlouvy lze zasílat prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího, které patří prodejci a jsou uvedeny výše. PROTOŽE INOVASTIL NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO SMLOUVY O PRODEJI VZDÁLENOSTI, PRÁVA NA ODSTOUPENÍ NEMŮŽE BÝT VYUŽITO PROTI INOVASTILU NEBO JE MOŽNO POŽADOVAT NÁHRADU.

Aby bylo možné uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, je v souladu s ustanoveními právních předpisů povinen o této skutečnosti informovat Prodávajícího v této lhůtě. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy: a) Je povinen vrátit produkt dodaný kupujícímu nebo jím informované třetí osobě. b) Krabice, obal, standardní příslušenství, pokud existuje, produktů, které mají být vráceny do 7 (sedmi) dnů, musí být doručeny kompletní a nepoškozené. Do 10 (deseti) dnů od uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a přístupu k informacím je cena produktu vrácena kupujícímu jako zaplacená. Při vracení produktu prodávajícímu musí být také vrácena původní faktura předložená kupujícímu při dodání produktu. Náklady na vrácení zboží patří prodejci. Část pro vrácení faktury, která má být vrácena spolu s produktem, bude vrácena vyplněním a podepsána kupujícím.

ČLÁNEK 9 - PŘÍPADY, KDE NEMŮŽE BÝT VYUŽITO PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

Právo na odstoupení nelze použít v následujících případech:

A. Před vypršením práva na odstoupení jsou smlouvy o poskytování služeb, ve kterých je poskytování služby zahájeno, se souhlasem spotřebitele

b. Smlouvy o zboží, jehož ceny jsou určovány na burze cenných papírů nebo na jiných organizovaných trzích

C. Smlouvy o dodání zboží, které jsou připravovány v souladu s přáním spotřebitele nebo výslovně s jeho osobními potřebami, které vzhledem ke své povaze nejsou vhodné k vrácení a kterým hrozí rychlé zkažení nebo jejichž doba platnosti pravděpodobně uplyne .

D. Smlouvy o zvukových nebo obrazových záznamech, softwarových programech a spotřebním materiálu pro počítače, pokud spotřebitel otevřel obal.

na. Smlouvy o dodávkách periodik, jako jsou noviny a časopisy

F. Smlouvy o poskytování služeb souvisejících se sázením a loterií

G. Smlouvy týkající se služeb prováděných okamžitě v elektronickém prostředí a nehmotného zboží dodávaného spotřebiteli okamžitě.

ČLÁNEK 10 - ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud mají spotřebitelé problémy s prodávajícím a pokud prodejce problém nevyřeší, mohou podat své žádosti u arbitrážního výboru pro problémy spotřebitelů v místě, kde produkt zakoupili nebo kde mají bydliště; Budou moci podávat své žádosti týkající se stížností a námitek souvisejících s transakcemi s cenou produktu vyšší než 1 161,67 TL na spotřebitelském soudu v místě, kde produkt zakoupili nebo kde mají bydliště.

V čl. 5 třetím pododstavci nařízení o rozhodčích výborech pro spotřebitelské problémy zveřejněném v Úředním věstníku ze dne 1. 8. 2003 a číslovaném jako 25186 je dolní peněžní limit odpovědnosti a oprávnění k jednání s provinčními arbitrážními výbory působícími v metropolitních provinciích sporů je 3,032,65 TL.

ČLÁNEK 11 - CENA ZBOŽÍ / SLUŽEB

Hotovost nebo odložená cena zboží / služeb, cena zálohy je zahrnuta v objednávkovém formuláři, ale je to cena zahrnutá ve faktuře zaslané zákazníkovi spolu se vzorovou fakturou zaslanou na konci objednávky a produktem . Slevy, kupóny a další slevy provedené prodejcem nebo společností Doğuş Planet se odrážejí v prodejní ceně.

ČLÁNEK 11 - STAV VÝCHOZÍCH A PRÁVNÍCH NÁSLEDKŮ

V případě, že kupující nesplní své transakce s kreditní kartou, zaplatí držitel karty úroky v rámci smlouvy o kreditní kartě podepsané s ním bankou a bude vůči bance odpovědný. V takovém případě může příslušná banka podniknout právní kroky; může požadovat od kupujícího náklady a poplatky za právní zastoupení, a v každém případě, v případě, že se kupující dostane do prodlení kvůli svému dluhu, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu ztrátu a škodu způsobenou opožděným plněním dluhu.

ČLÁNEK 12 - DOHODA O OZNÁMENÍCH A DŮKAZECH

Veškerá korespondence mezi stranami podle této dohody bude prováděna prostřednictvím e-mailu, s výjimkou povinných případů uvedených v zákoně. Kupující souhlasí s tím, že v případě sporů vyplývajících z této smlouvy budou oficiální knihy a obchodní záznamy prodávajícího a Inovastilu, jakož i elektronické informace a počítačové záznamy vedené ve vlastní databázi a serverech, závaznými, konečnými a výlučnými důkazy , a že na tento článek se bude vztahovat článek 193 občanského soudního řádu. přijímá, prohlašuje a zavazuje se, že má povahu důkazní smlouvy ve smyslu článku

ČLÁNEK 13 - VÝKON

Tato dohoda, která se skládá ze 13 (třinácti) článků, byla uzavřena čtením smluvních stran a elektronickým schválením kupujícím a okamžitě vstoupila v platnost.

PRODEJCE [.]

PŘIJÍMAČ: